Bez kategorii

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne jest to ogół norm dotyczących stosunków o charakterze cywilno-prawnym pomiędzy podmiotami indywidualnymi. Jest to więc gałąź prawa prywatnego. Podmiotem prawa cywilnego jest każdy człowiek, czyli osoba fizyczna, a oprócz tego każda osoba prawna, czyli jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Prawo cywilne obejmuje kilka dziedzin, dotyczących różnych stosunków prawnych.

Prawo rzeczowe

Jednym z ważniejszych działów prawa cywilnego, jest prawo rzeczowe. Reguluje ono wszystkie stosunki związane z prawem własności i innymi prawami do rzeczy i zwierząt. Charakterystyczną jego cechą jest bezwzględność, co oznacza że jest to prawo skuteczne wobec wszystkich. Jako podstawowe przedmioty prawa rzeczowego można wymienić własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W ramach wymienionych praw rzeczowych można bez problemy wszcząć postępowanie cywilne.

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań obejmuje normy prawne regulujące formy wymiany dóbr i usług. Dotyczy więc wszystkich stosunków obrotu majątkowego zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi. Obejmuje wszystkie zobowiązania wynikające z umów, a także powstające z innych zdarzeń takich, jak wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym czy bezpodstawne wzbogacenie. W przeciwieństwie do prawa rzeczowego, jest to prawo względnie skuteczne. Oznacza to, że nie odnosi się do całego otoczenia uprawnionego, a jedynie stosunku do oznaczonej osoby lub grupy osób.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy wszystkich praw i obowiązków powstałych w skutek śmierci ich właściciela. Dotyczy więc stosunków prawnych wynikających z testamentu, zgodnie z którym określone prawa przechodzą na spadkobiercę. To właśnie prawu cywilnemu, którego dziedziną jest prawo spadkowe zawdzięcza się możliwość sprawiedliwego podziału dóbr i praw po śmierci właściciela, zgodnie z jego wolą.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje wszystkie majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne w rodzinie. Przedstawia prawa i obowiązki jej członków, jak również określa sposoby jej założenia i rozpadu. Tak więc można tutaj zaliczyć wzajemne stosunki małżeńskie, jak również powiązania dziecka z rodzicami. Określa również zasady przysposobienia dziecka, przez jego niebiologicznych rodziców. Ponadto to właśnie z regulacji prawa cywilnego wynika obowiązek alimentacyjny nałożony na każdego biologicznego rodzica dziecka.

Dodaj komentarz