Bez kategorii

Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy?

Wspólnicy spółek cywilnych i osoby, które są właścicielami działalności gospodarczy, mogą ubiegać się o pieniądze unijne na inwestycje związane z rozwojem swojej firmy. Jak pozyskać fundusze europejskie? Co trzeba zrobić?

Dotacje unijne dla firm

Dotacje unijne dla firm udzielane są w ramach kilku programów. Wnioski unijne mogą składać mikro przedsiębiorcy, a także małe lub średnie firmy, które prowadzą działalność i mają jej siedzibę na terytorium Polski. Aby możliwe było rozpoczęcie procedury, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku przez osobę, która ubiega się o fundusze europejskie.

Wnioski unijne

Wraz z nim należy załączyć dokumenty informujące o stanie przedsiębiorstwa:

  • dokumentacja ewidencyjna: KRS, CEIDG,
  • opis prowadzonej działalności,
  • dokumenty dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • dokumenty dotyczące otrzymanej uprzednio pomocy.

A także te związane z uzasadnieniem dla przedsięwziętego projektu:

  • mapy,
  • szkice lokalizacyjne projektu,
  • dokumentacja techniczna,
  • potwierdzenia uprawnień właścicielskich do gruntu (na którym projekt ma być realizowany),
  • harmonogram działań,
  • kosztorys.

Wnioski unijne podlegają ocenie

Po złożeniu wniosku podlega on ocenie pod względem merytorycznym i formalnym. Sprawdzana jest kompletność dokumentów, terminowość ich dostarczenia, a także celowość, racjonalność i konieczność ubiegania się przez przedsiębiorcę o pozyskanie środków unijnych.

Na zapoznanie się z wnioskiem komisja ma około 3 miesięcy. Po upływie tego czasu ogłasza ona listę osób, które zakwalifikowały się do wybranego programu i otrzymają środki unijne. Zapraszane są do podpisania umowy o dofinansowanie.

Przedsiębiorca, po otrzymaniu wsparcia, jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych z przebiegu realizacji inwestycji. Ich wiarygodność może być zweryfikowana poprzez kontrolę wszystkich dokumentów poświadczających o poniesionych wydatkach. Dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, przedsiębiorca otrzymuje refundację projektu ze środków publicznych.

Dodaj komentarz