Bez kategorii

Co warto wiedzieć o prawie cywilnym?

Prawo cywilne to prawo obywatelskie, którego zasady i reguły powinny być znane choćby w zarysie większości obywateli. Poniżej można znaleźć podstawowe zagadnienia dotyczące tej gałęzi prawa, które z pewnością nie raz może się w życiu przydać.

Prawo cywilne
Prawo cywilne to prawo obywatelskie, którego zasady i reguły powinny być znane choćby w zarysie większości obywateli.

Czym jest prawo cywilne?

Nazwa prawo cywilne pochodzi od łacińskiego wyrażenia ius civile i oznacza prawo obywatelskie. Reguluje ono stosunki majątkowe oraz niektóre osobiste pomiędzy podmiotami prawa, a także stanowi istotną część prawa prywatnego. Bardzo istotne jest, aby pomiędzy tymi podmiotami była równorzędność, a więc jeden podmiot nie może być podporządkowany drugiemu. Prawu cywilnemu podlegają przepisy dotyczące osób fizycznych oraz osób prawnych, jak również jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej.

Prawo cywilne i jego podział

Prawo cywilne obejmuje postępowanie cywilne, które może się toczyć z zakresu prawa:

 • rodzinnego,
 • opiekuńczego,
 • prawa pracy,
 • ubezpieczeń społecznych i innych.

Postępowania z zakresu prawa cywilnego mogą się odbywać w dwóch trybach:

 • procesowym,
 • nieprocesowym.

Podział postępowań cywilnych

Postępowanie procesowe to najczęstszy model postępowania cywilnego. Co do zasady każda sprawa może podlegać rozpoznaniu w procesie, chyba że przepis szczególny skieruje ją do rozpoznania w trybie nieprocesowym.
W postępowaniu procesowym rozpoznawane są sprawy z zakresu:

 • wykonania umów,
 • odszkodowania,
 • rozwodu,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ustalenia ojcostwa,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy.

Postępowanie procesowe dzieli się na: postępowanie uproszczone, nakazowe oraz upominawcze.

 • Postępowanie nieprocesowe rozpoznaje poniższe sprawy:
 • uznanie za zmarłego,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • przysposobienie,
 • o uznanie władzy rodzicielskiej,
 • z zakresu kurateli i opieki,
 • stwierdzenie nabycia i podziału spadku.

Dodatkowo należy wiedzieć, że jednym z najważniejszych postępowań nieprocesowych jest postępowanie wieczystoksięgowe.

Badania i ewentualne błędy

To, w jakim trybie powinna się odbywać każda sprawa, bada przewodniczący wydziału w sądzie. Wydaje on zarządzenia mające na celu określenie, czy sprawa podlega rozpoznaniu według przepisów o postanowieniu odrębnym. Jeśli dana sprawa była wszczęta i prowadzona w postępowaniu niewłaściwym, wówczas ten sam sąd rozpozna ją w trybie właściwym i przekaże ją sądowi właściwemu do rozpoznania w odpowiednim trybie. Strona może wówczas zażądać powtórzenia czynności sądu, które były dokonane bez jej udziału we wcześniejszych etapach.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *