Bez kategorii

Zasady prawa cywilnego

Prawo cywilne określa stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi, jak również jednostkami organizacyjnymi, którym została przyznana osobowość prawna. Funkcjonowanie tej dziedziny określają zasady, które są podstawą do dochodzenia swoich praw w praktyce.

Zasada ochrony osoby ludzkiej

To dzięki prawu cywilnemu każda osoby fizyczne i prawne są wobec siebie równe. Zasada ta odnosi się do tego, że sąd prowadzący postępowanie cywilne nie może krytykować albo wyróżniać jednej ze stron w związku z jej statusem społecznym, czy majątkiem. Panuje powszechna równość wobec prawa, a sąd ma za zadanie sprawiedliwe rozliczanie z przyznanych praw i obowiązków.

Prawo cywilne, a zasada praw podmiotowych

Zasada ta dotyczy przyznawanych konkretnym podmiotom praw w związku z korzystaniem z określonych dóbr i rzeczy. Dzięki takim regulacjom, prawa takich osób są chronione i nikt nie może ich podważyć. Jeżeli więc komuś przysługuje prawo własności do określonej rzeczy, to może on z niej korzystać bez ograniczeń, a inny podmiot prawny nie może mu tego zabronić, albo wpłynąć na jej zniszczenie. Jest to karalne.

Zasada autonomii woli stron

Zasada autonomii woli stron odnosi się do tego, że każdy podmiot prawa może w jego granicach kształtować własne stosunki prawne. Może to zostać wykonane poprzez przysługujące czynności prawne prowadzące do zawierania rozmaitych umów. Przy czym zawieranie umów jest swobodne, co oznacza, że każda osoba samodzielnie decyduje z kim i jaką umowę chce zawrzeć. Nikt nie może jej przymusić do tego, ponieważ wtedy zawarta umowa staje się nieważna. Zasada ta dotyczy osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli jest ona ograniczona, to zakres czynności prawnych nie jest tak szeroki.

Prawo cywilne, a zasada ochrony dobrej wiary

Zasada ta odnosi się do zaufania pomiędzy stronami umowy cywilnej. Zawierając umowę domniemywa się, że druga jej strona posiada określone uprawnienia, dzięki którym może stać się ona wiążąca. Ma to przede wszystkim zastosowanie w sprzedaży konkretnych dóbr i usług. Jeżeli nabywa się rzecz od określonej osoby, to wierzy się w to, że jest ona jego własnością i może ją bez żadnych konsekwencji sprzedać, wypożyczyć, czy rozporządzać nią według własnego uznania. Jeżeli jednak osoba taka nie posiada określonych uprawnień i swoim postępowaniem wprowadziła klienta w błąd, to może być wobec niej prowadzone postępowanie cywilne, w ramach którego poniesione zostaną określone konsekwencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *