Bez kategorii

Jak Unia Europejska walczy z bezrobociem

Przynależność do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością respektowania przepisów prawa wspólnoty i dostosowania do panujących reguł, ale stanowi także nieocenione wsparcie w rozwoju najuboższych krajów. Dzięki Unii Europejskiej w znacznym stopniu poprawiła się sytuacja bezrobotnych, którzy codziennie korzystają ze środków unijnych pozwalających na stabilizację finansową. Jak Fundusze Unijne wpływają na spadek bezrobocia?

Aktywizacja osób trwale bezrobotnych

Dużą grupę osób, które mają trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia, stanowią osoby wykluczone zawodowo. Chodzi tu między innymi o brak odpowiednich kwalifikacji czy niskie wykształcenie uniemożliwiające znalezienie pracy. Aby poprawić sytuację osób zagrożonych ubóstwem z powodu braku zatrudnienia, Unia Europejska wygospodarowała w budżecie środki, które zostają przeznaczone na programy dla bezrobotnych. Chodzi tu między innymi o finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje czy możliwość przekwalifikowania się i dostosowania do sytuacji na rynku lokalnym. Organizowane są również płatne staże i wypłacane stypendia, które mają pomóc bezrobotnym w stanięciu na nogi i znalezieniu stałej pracy.

prawo Unii Europejskiej

Dotacje na założenie działalności

Kolejną pomocą dla osób trwale bezrobotnych jest możliwość uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. Lokalny rynek pracy często uniemożliwia osobom z konkretnymi kwalifikacjami znalezienie zatrudnienia, dlatego rozwiązaniem problemu może okazać się własny biznes. Młodzi przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na biznes, mogą go zrealizować dzięki środkom unijnym. Takie wsparcie finansowe jest bezzwrotne i wpływa na rozwój gospodarki na rynku lokalnym. Z programu pomocy mogą skorzystać osoby, które mają innowacyjne pomysły lub chcący świadczyć usługi w danym obszarze gospodarki.

Rozwój rolnictwa

Do walki z bezrobociem może przyczynić się także rozwój obszarów wiejskich. Młodzi rolnicy, którzy otrzymają wsparcie unijne, mają możliwość rozwoju swojego gospodarstwa, a tym samym znalezienie odbiorców nawet na rynku międzynarodowym. Fundusze przeznaczone na modernizację rolnictwa wykorzystywane są między innymi na zakup nowego sprzętu lub inwestycje w zwierzęta hodowlane. Wiele niewielkich gospodarstw działających na rynku lokalnym, dzięki dotacjom unijnym rozwinęło się na tyle, że dostarczają swoje produkty do odbiorców z innych krajów unijnych. To wpłynęło na zmniejszenie się bezrobocia na obszarach wiejskich, które są szczególnie dotknięte słabo rozwiniętym rynkiem pracy.

Dodaj komentarz